Ethiopia 2014 - Claes Wikström
White-Backed Black Tit

White-Backed Black Tit